4752

اعتراض سازمان پزشکی استرالیا به لایحه آزادی مذهبی

لایحه آزادی مذهبی در استرالیا اعتراض پزشکان را به همراه داشته است. سازمان پزشکی استرالیا می گوید این لایحه دسترسی بیماران به خدمات پزشکی را محدود می‌کند و به بیمارستان‌های مذهبی اجازه می‌دهد که بین پزشکان بر اساس عقاید مذهبی تبعیض قائل شوند.

دومین پیش نویس این لایحه که در ابتدای ماه دسامبر منتشر شد، به نهادهای مذهبی اجازه می دهد که در انتخاب پرسنل بیمارستان بر اساس عقاید مذهبی حق دخالت داشته باشند.

سازمان پزشکی استرالیا در اعتراض خود عنوان کرده است که این لایحه از چارچوب های معیار حرفه ای تخطی کرده است و با ارائه تبصره هایی فضای معشوشی را ایجاد کرده است که بی شک پیامدهای منفی بسیاری در امر درمان دارد. این لایحه جدید به پزشکان و داروسازان اجازه یدهد که بر اساس اعتقادات مذهبی خود از ارائه خدمات خاص به بیماران تخطی کنند، از جمله مسائل مربوط به بارداری و زایمان یا تجویز داروهای خاص.

در پیش نویس دوم لایحه تغییرات کمی لحاظ شده است . در لایحه قبلی پزشکان و پرسنل کادر درمان علاوه بر مذهب می‌توانستند از ارائه خدمات به بیمارانی با گرایش‌های جنسی متفاوت سرباز زنند.

در بیاینه سازمان پزشکان استرالیا آمده است که دغدغه نخست کادر درمان باید تنها یک چیز باشد و آن هم سلامت بیمار است. مسائل مذهبی و نژادی و فرهنگی به بیرون از بیمارستان مربوط است.