2200

تقسیم کلیسای پروتستان به دو شاخه موافق و مخالف ازدواج همجنسگرایان

رهبران کلیسای متدیست آمریکا، دومین جمعیت بزر پروتستانها، طی بیانیه ای از تصمیم خود برای تقسیم کلیسا در دو سال آینده بین پروتستانهای طرفدار ازدواج همجنس گرایان و پروتستانهای مخالف ازدواج همنجنس‌گرایان سخن گفته‌اند.

به گزارش گاردین در صورت تصویب این طرح در کنفرانس بین المللی کلیسای پروتستان که  ماه می در مین پلیس برگزار میشود،جماعت کلیسای پروتستان به دو دسته تقسیم خواهند شد: شاخه سنتی که مخالف ازدواج همجنس گرایان مرد و زن، کشیش شدن همجنسگرایان، دو جنس‌پراها و ترانس هاهستند و همچنین مخالف حضور این افراد در کلیسا و شاخه سهل گیرتر که هم ازدواج هم جنس گرایان را به رسمیت میشمارد و هم به آنها اجازه کشیش شدن میدهد.

.

رهبران کلیسای متدیست میگویند این تقسیم بندی جدید کلیسا بر تمام پروتستانها در همه کشورهای جهان تاثیر خواهد گذاشت. جمعیت پروتستانهای کلیسای متدیست در آمریکا کمی بیش از ۱۳ میلیون و این تعداد در دیگر کشورهای جهان ۸۰ میلیون نفر است.

ازدواج همجنسگرایان بر اساس حکم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۵ در این کشور قانونی شده است اما پیروان ادیان و کلیساها با این حکم قانونی هنوز به تمامی کنار نیامده اند.