هندکشوری با بیشترین جمعیت مسلمان تا سال ۲۰۶۰

موسسه حقیقاتی پیمایشی PEW در گزارش جدید خود جمعیت ادیان مختلف جهان را در اینده پیش بینی کرده است. بر اساس این تحقیق دین اسلام و مسیحیت دو دین پرجمعیت آینده جهان خواهند بود. پراکندگی جمعیت این دو دین بر اساس مقاله PEW متفاوت است. هند تا سال ۲۰۶۰ بیشترین جمعیت مسلمان را خواهد داشت. PEW میگوید جمعیت مسلمانان در آینده به سمت تمرکز در بعضی از مناطق و به حاشیه رفتن در برخی دیگر از مناطق جهان حرکت میکند. در حالیکه این پراکندگی جمعیت شناختی برای مسیحیان رخ نخواهد داد. بر اساس این تحقیق ۶۵ ردصد از مسلمانان تا سال ۲۰۶۰ در ده ملت بزرگ مسلمان دوباره متمرکز خواهند شد. در حالیکه ۴۸ ردصد از مسیحیان در کشورهایی ساکن خواهند بود که بیشترین جمعیت مسیحی را دارد. حدود ۵۲ دردصد از مسیحیان در دولت ملتهایی زندگی خواهند کرد که اکثریت با مسیحیان نیست. بر همین اساس ۳۵ درصد از مسلمانان در کشورهایی ساکن خواهند بود که اکثریت با غیرمسلمانان است. بر اساس آمار Pew در ۲۰۱۵، اندونزی  (۱۲/۶  درصد) و هند (۱۱/۱درصد) و پاکستان (۱۰٫۵ درصد)  بیشترین جمعیت مسلمان را دارند.نرخ رشد جمعیت در این سه کشور نشان میدهد هند تا سال ۲۰۶۰ تبدیل به پرجمعیت ترین کشور مسلمان شود و اندونزی و بنگلادش در مقام دوم و سوم قرار گیرند. با اینکه کشور هند صاحب بزرگترین جمعیت مسلمان جهاان خواهد بود اما این تعداد ۱۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. کشور نیجریه نیز جزء کشورهاییست که هم میزبان جمعیت عمده ای از مسیحیان (۸۷ میلیون) و پنجمین کشور پرجمعیت مسلمان (۹۰ میلیون) است