نتیجه پیمایشی جدید: مسلمانان در مقایسه با اونجلیستها بیشتر اهل تعامل بین‌الادیانی هستند

بنیاد تفاهم نژادی-قومیتی (FFEU) با همکاری مرکز تحقیقات PSB پیمایش وسیعی را در آمریکا درباره ارتباط بین مسلمانان و مسیحیان اونجلیک انجام داده اند. نتایج این پیمایش نشان میدهد اونجلیک ها تمایلی به دانستن بیشتر درباره مسلمنها و عقاید آ«ها ندارند. این پیمایش که با حضور ۱۰۰۰ شرکت کننده -۵۰۰ نفر مسلمان و ۵۰۰ نفر اونجلیست- انجام شد. ۵۰ درصد از مسلمانان اظهار کردند که با مسیحیان تعامل دارند و گمان میکنند رابطه داشتن با پیروان ادیان دیگر باعث شناخت و درک بهتر میشود اما تها ۲۲ درصد از اونجلیستها اظهار کردند تمایل دارند با مسلمانان تعامل دشاته باشند. مسیحیان بیشتر بر تفاوتهای بین دو دین تاکید میکردند و مسلمانان بر شباهتها. خانواده، نماز روزانه  و میل به بهتر شدن جهان از اشتراکاتی بود که مسلمانان بین خود و مسیحیان اونجلیست بر میشمردند. درصد بسیار کمی از اونجلیستها از تعطیلات مذهبی مسلمانان آگاه ودند اما مسلمانان اطلاعات بیشتری درباره مسیحیان و اعیاد مقدس آنها دشاتند۶۲ درصد از مسیحیان اونجلیست اظهار کردند که احساسات ضد مسلمان دارند. این تفاوت در مورد موضوعات ژئوپلیتیک مثل فرمانی اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا نیز مشهود بود. ۶۱ درصد از اونجلیستها ابا این حکم به دلیل حفظ امنیت کشور موافق بودند در صورتی که ۷۰ درصد از مسلمانان محدودیتهای مسافرتی را دشمنی علیه مسلمانان میدانستند.