6663

اعمال سیاست «بهداشت مذهبی» در چین

رئیس هیئت نظارت بر اماکن دینی چین که به تازگی مانع فعالیت کلیساهای پروتستان در چین شده است ادعا کردنیروهای غربی تلاش میکنند از مسیحیت برای نفوذ در جامعه استفاده کنند و ارزشهای آن را تغییر دهند. دولت چین میگوید مسیحیان چین باید از الگوی چینی دینداری پیروی کنند.

چو چیاهونگ، رئیس کمیته ملی جنبش وطن خواهانه سه اقنوم کلیسای پروتستان در چین گفت مسیحی بودن در کشور چین با مشکلات بیشماری همراه است از جمله سانسور و نظارت شدید نهادهای خارج از کلیسا بر کلیسا و زندگی خصوصی شهروندان مسیحی.

چو به گاردین گفت کلیساهای مسیحی اعم از پروتستان و کاتولیک در چین متهم به همکاری با غیر کمونیستها، اقلیتهای نژادی و گروه های مذهبی دیگر هستند.

در حالی که رئیس کمیته نظارت در پارلمان چین به تازگی گفته است: دشمنان چین در کشورهای غربی تلاش میکنند تا ثبات اجتماعی جامعه چین را بر هم بزنند و حتی قدرت سیاسی کشور را به سمت مسیحیت سوق دهند و دین کشور چین را تغییر دهند و البته که این تلاشها محکوم به شکست است.

مقامات چینی میگویند، مسیحیان این کشور تنها در صورت التزام به سنتهای فرهنگ چین میتوانند یک مسیحی چینی باشند، مسیحیت یکه ریشه در خاک تمدن حاصلخیز چین داشته است. در این معنا مسیحیان تنها با پایبندی به ارزشهای سوسیالیزم میتوانند  برای جامعه چین مناسب باشند.

دولت چین میگوید برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی و مذهبی غرب در چین در حال پیاده سازی سیاست «بهداشت مذهبی» در این شکور است و همه پیروان ادیان باید مطیع حزب کمونیست باشند.