چین: کمپ ای آموزشی مسلمانان برچیده می‌شود

به گزارش رویتر، مقامات بلند پابه دولت چین اعلام کرده اند کمپ آموزش مسلمانان در صورت عدم نیاز جامعه به آن برچیده خواهد شد.
شهرت ذکیر، فرماندار منطقه سینکیانگ در جلسه سیاست گذاریهای دولت چین اعلام کرد  طور کلی تعداد هنرجویان و کارآموزان این اردوگاه به دلیل پایان یافتن دوره های آ»وزشی در حال کم شدن است و اگر جامعه ما به این مراکز نیاز نداشته باشد، برچیده خواهند شد.
ذکیر چندین ماه بعد از انتقاد فعالان حقوق بشر داخلی و سازمانهای خارجی، نسبت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد برپایی این اردوگاه ها که برای کنترل افراطی گری و آموزش مسلمانان بوده، برای دولت چین مخارج سنگینی داشته است.

فعالان حقوق بشر میگویند بیش از یک میلون مسلمان عمدتا ایغور در این اردوگاه تحت شرایط سخت زندگی میکنند،در صورتی که دولت چین آن را کمپ آموزش فنی و حرفه ای میداند.

خانواده  زندانیان مسلمان در این کمپ میگویند کسانی که از کمپ بیرون می آیند یا در شرایط حصر خانگی به سر میبرند یا در کارخانه های ریسندگی به بیگاری گرفته میشوند. ضمن اینکه شرایط جسمی و روانی این افراد نامناسب توصیف میشود.