چالش های کلیسای کاتولیک با مسیحیانی که میگویند میخواهند مدرن باشند

حدود هزار نفر از اعضای خانواده های کاتولیک ایالت کانزاس با امضای درخواستی به تصمیم یک  مدرسه وابسته به کلیسای کاتولیک مبنی بر عدم ثبت نام کودکانی با والدین همجنس گرا اعتراض کرده اند و  خواهان تغییر اینتصمیم شده اند.

این والدین میگویند تصمیم این مدرسه بر خلاف پیام مسیح است که همگان را به محبت و همدلی سفارش میکرد و از طرفی نقض حقوق دانش آموزانی است که بخاطر نوع رابطه والدینشان از تحصیل در مدارس دینی باز می مانند.

در این درخواست آمده است که هیچ یک از ازدواج ها مدرن بااصول ازدواج مقدسی که مد نظر کلیساست همخوانی ندارد، کودکان طلاق و یا کودکانی که حاصل ازدواج مجدد والدین کاتولیک هستند، شامل این قانون نشده اند، در صورتیکه این موارد نیز با اصول ازدواج مقدس کلیسا همخوانی ندارند امضا کنندگان همچنین گفته اند کلیسای کاتولیک فرزندان غیر کاتولیگ را نیز ثبت نام میکند که ممکن است حاصل ازدواج سفید باشند، ازدواجی که مطابق با قوانین کلیسا نیست.

در این بیاینه از مقامات کلیسا خواسته شده است به چالش های کاتولیک بودن در روزگار معاصر بیندیشند و راه حلی برای مسیحیانی که میخواهند در روزگار مدرن همچنان مسیحی باشند پیشنهاد دهند.