نتایج پیمایش جدید: حرکت ترکیه به سمت آینده سکولار

نتایج پیمایش موسسه تحقیقاتی کوندا نشان میدهد ترکیه به سمت آینده سکولارتر حرکت میکند. نتایج این تحقیق با وجود دولتی گه ایده اسلام سیاسی را دنبال میکند شگفت آور است. نتایج این پیمایش با پیمایش دیگری درباره سبک زندگی و اعتقادات مردم ترکیه در سال ۲۰۰۸ مقایسه شده است. در پیمایش ۲۰۰۸ حدود ۵۵ درصد مردم ترکیه خود را مذهبی توصیف کردند، اما در پیمایش ۲۰۱۸ این میزان به ۵۱ درصد رسیده است. در پیمایش اخیر تعدا افرادی که هود را آتئیست نامیده اند در مقایسه با ۲۰۰۸، ۵ درصد افزایش داشته است. نتایج ناشن میدهد افراد بیشتری در ترکیه خود را مقید به محدودیتهای مذهبی در سبک زندگی فردی نمیدانند. این بدین معناست که افراد ضمن رعایت قوانین مذهبی در سطح اجتماعی، سبک زندگی متفاوتی را پیش میبرند. بر اساس پیمایش کوماندا، مردم ترکیه نسبت به عقاید مذاهب دیگر سطح تحمل بیشتری پیدا کرده اند. تعداد افرادی که در این پیمایش خود را مسلمان محافظه کار نامیده اند نسبت به پیمایش ۲۰۰۸، ده درصد اهش داشته است و از ۳۵ به ۲۵ درصد رسیده است. این کاهش در انجام  تکالیف مذهبی مثل روزه داری نیز مشهود است. کسانی که خود را قید به روزه داری در ماه رمضان میدانند از ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۶۵ درصد در ۲۰۱۸ رسیده است. نتایج این پیمایش باعث شگفتی ناظران اجتماعی شده است. این نتایج در تضاد با تعداد رای دهندگانی است که در انتخابات نمایندگان و دولتی با گرایش اسلامی را انتخاب میکنند.