Kina06496Fugong

گزارش دیده بان جهان درهای باز: آسیا خطرناکترین قاره برای مسیحیان

در گزارش شانزدهم ژانویه دیده بان جهانی درهای با،  قاره آسیا در صدر فهرست نقاط پر خطر و ناامن برای مسیحیان است. در این گزارش به افزایش تعقیب و آزار چشمگیر مسیحیان در ۲۰۱۸ در کشورهایی آسیایی اشاره شده است. مسیحیان هند در زیر سایه  ترس از هندوهای تندرو و مسیحیان اندونزی در وضعیت ترس از اسلامگرایان تندرو و مسیحیان ساکن چین، تحت فشار حکومت کمونیست چین هستند. در این گزارش چین به عنوان خطرناک ترین کشور برای مسیحیان اعلام شده است و شرایط زندگی مسیحیان چینی بسیار اسف بار توصیف شده است. بنا به گزارش دیده بان جهان درهای باز تنها درسال ۲۰۱۸، حدود ۵۰ میلیون مسیحی چینی تحت آزارهای حکومت چین بوده‌اند. بنا به تعریف سازمان جهانی دیده بان درها باز، تعقیب و آزار به هر نوع خصومتی اطلاق میشود که فرد بخاطر مسیحی بودن تجربه میکند. بنا بر این تعریف فقط آزار و شکنجه بدنی تعقیب و آزار محسوب نمیشود، ّلکه هرنوع اهانت و آزار کلامی و دیدگاهی نیز آزار محسوب میشود.

در این گزارش وضعیت ۵۰ کشور با جمعیت اقلیت مسیحی بررسی شده است. براساس گزارش نینا شئا، رئیس مرکز آزادی مذهبی، مسیحیان از سوی سه عامل تحت فشارند: ملی گرایی، اسلام‌گرایی، شبه نظامیان کفرستیز، که هر سه گروه در آسیا فعالند. هند برای اولین بار در ده سال گذشته در فهرست کشورهای پرخطر برای مسیحیان قرار گرفته است.