roma-vaticano

برگزاری نشست آموزش پیشگیری از آزار جنسی کودکان در واتیکان

پاپ فرانسیس بار دیگر از تمام اسقفهای کلیسای کاتولیک در سراسر جهان درخواست کرد تا در نشست ۲۱تا ۲۴ پیشگیری از آزار جنسی کودکان  شرکت کنند. قرار است در این نشست دربارۀ قوانین تعقیب آزارگران جنسی و مجازات آ«ها و همچنین شیوه های مراقلت از کودکان آموزشهایی را دریافت کنند. هدف اصلی این نشست تضمین پیشگیری از رسوایی‌هاییست که در چند سال اخیر کلیسای کاتولیک را با بحران‌های جدی مواجه کرده است. پاپ در تمام جلسات نشست هم اندیشی اسقفات شرکت خواهد کرد.

الساندرو گیسوتی، سخنگوی واتیکان در این باره گفت: پاپ فرانسیس به نیکی از جهانی بودن این معضل آگاه است و اکنون بر این باور است که کلیسا باید به دنبال راه حل جهانی این مشکل باشد و با نشست سراسری اسقفان از سراسر جهان به دنبال حل معضل است.  بنابراین بسیار مهم است که اسقفان در بازگشت به کشورهای خود آنچه را در واتیکان آموزش دیه اند، برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان به کاربندند و به هیچ روی با این مساله مماشات نکنند.