کشف یک معبد باستانی در مکزیک

موسسه تاریخ و انسان‌شناسی ملی مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که ضمن حفاری های اخیر در محوطه تاریخی پوبولوکا در استان پوئبلا به بقایای معبد زیپ تونک، خدای باروری، دست یافته است.
این کارشناسان دو سنگ که به صورت جمجمه سر انسان تراشیده شده است را پیدا کرده اند که بر روی آنها تصاویر زیپ توتک، خدای باروری، ترسیم شده است.
راهبان این معبد بعد از کشتن قربانیان انسانی، پوست آنها را میکندند و تصویر زیب توتک را بر آنترسیم میکردند و سپس پوست را برای افزایش قدرت باروری و افزایش ثروت به تن میکردند.
بر اساس نظر متخصصان آیینهای باستانی مکزیک، این قربانیان در جنگهای گلادیتوری کشته میشدند.
حک کردن تصاویر خدایان بر پوست انسان در فرهنگ های دیگر آمریکای جنوبی از جمله در میان آزتکها نیز رواج داشته است.