تقابل شرع و قانون در معابد هندو

دو زن هندو بعد از حکم دادگاه عالی هند مبنی بر رفع ممنوعیت شرعی ورود زنان به معابد هندو، برای اولین بار وارد معبد مقدس ساباریلیما شدند. براساس قوانین شرعی دین هندو، زنان در ایام قاعدگی اجازه ورود به معبد را ندارند.
راهبان این معبد بعد از خروج این دو زن، درهای معبد را به مدت چند ساعت بستند تا به گفته خودشان معبد را از «آلودگی» حضور این دو زن «تطهیر» کنند.
این دو زن به نامهای بیندو دورگا و کاناکا دورگا، ماه گذشته نیز تلاش کردند وارد معبد شوند، اما معترضان راست گرای هندو مانع حضور آنها شدند.
دادگاه عالی هند در ماه اکتبر حکم منع ورود زنان و دختران را در ایام قاعدگی به معبد مقدس ساباریمالا، از معروفترین معابد هندو در جنوب کرالا لغو کرده بود.
این حکم با عتراضات گشترده هندوان بخصوص زنان هندو مواجه شد.

این دو زن با چند افسر محافظ پلیس نیمه شب به مقصد معبد حرکت کرده بودند و بعد از چند ساعت پیاده روی در جنگل ساعت چهار صبح با کمک پلیس وارد معبد شدند. آنها قبل ازمراسم دعای روزانه معبد را ترک کرده بودند.
زنان زیر پنجاه سال حق ورود به معبدهای هندو را ندارند.