1498855520577

تغییر شیوه لباس پوشیدن راهبگان کلیسای مورمون بعد از دو قرن

راهبه‌هایی که به کلیسای عیسی مسیح، قدیسان آخرالزمان پیوسته اند اکنون اجازه دارند در برخی رویدادهای مربوط به کلیسا به جز لباس مخصوص راهبه‌گی، لباس معمولی نیز بپوشند. معیارها لباس پوشیدن راهبه گان از زمان تصویب در سال ۱۸۳۰ تا کنون در این کلیسا ثابت باقی مانده بود و هیچ راهبه‌ای حق تخطی نداشت. الدر دایتر از اعضای هیئت اجرایی مبلغان کلیسای عیسی مسیح میگوید معیارهای لباس پوشیدن زنان در این کلیسا بر اساس سادگی، سلامتی و امنیت آنان طراحی شده است و زنان مبلغ برای حفظ عزت این کلیسا باید پایبند شیوۀ پوششی باشند که برای آنها در نظر گرفته میشود. وی افزود این نوع پوش بخصوص نوعی احترام به افرادیست که این راهبگان برای تبلیغ به شهر یا روستای آنها میروند. تا قبل از آزاد شدن پوشیدن لباس معمولی، راهبگان کلیسای مورمونه، موظف به پوشیدن دامنهای بلند و پوشاندن موی سر بودند. خواهر بونی کوردون در باره قوانین جدید پوششی گفت، تنها راهبگانی که برای تبلیغ به نواحی کوهستانی و سخت میروند میتوانند لباس عادی نیز استفاده کنند، اما بقیه افراد در کلیسا و نواحی معمول باید از همان پوشش قبلی استفاده کنند.