موسسه گالوپ: کاهش بی سابقه اعتماد آمریکائیها به کشیشان در سال ۲۰۱۸

 

پیمایش ۲۰۱۸ موسسه گالوپ نشان میدهد اعتماد آمریکائیها به روحانیون به پایین ترین حد ممکن در تاریخ پیمایشهای این موسسه رسیده است. متخصصان نظرسنجی گالوپ میگویند تنها ۳۷ درصد از جامعه آ»اری ۱۰۲۵ نفری این پیمایش گفته اند که به صداقت و معیارهای اخلاقی کشیشها و روحانیون اعتماد دارند و ۴۳ درصد نیز گفته اند در حد متوسط به درستی و اخلاقی بودن روحانیون اعتماد دارند. ۱۵ درصد از شرکت کنندگان نیز به طرز افراطی اعلام بی اعتمادی مطلق کرده اند.  گالوپ پیمایش درباره تحلیل معیارهای اخلاقی افراد مذهبی را از سال ۱۹۷۷ آغاز کرده است.  تصویر جامعه آمریکا بر اساس پیمایش ۲۰۱۸ از این قرار است. تنها ۴۸ درصد از پروتستانها و ۳۱ درصد از کاتولیک ها معتقدند کشیشان کلیسا واجد معیارهای اخلاقی کافی هستند. آمار نشان میدهد  میزان اعتماد مردم از سال ۲۰۰۹ رو به افول گذاشته است. سال ۱۹۸۵، ۶۸ درصد شرکت کنندگان به روحانیون اعتماد مطلق داشتند. شیب نزولی این اعتماد در سال ۲۰۰۲ بعد از برملا شدن پرونده رسواییهای جنسی کشیشان شدت گرفت.