پرداخت غرامت به یهودیان بازمانده از «عملیات انتقال کودکان»

دولت آلمان به بازماندگان عملیات مخفیانه انتقال کودکان یهودی از آلمان به انگلیس، در دوره نازیها غرامت پرداخت میکند. این بازماندگان، کودکانی هستند که پیش از آغاز جنگ جهانی دوم از آۀمان نازی فراری داده شدند. در بیانیه‌ای که از سوی کنفرانس دعاوی جنگی یهودیان منتشر شده است، پرداخت غرامت ۲۸۰۰ دلاری به این  یهودیان از سوی دولت آلمان تایید شده است. . عملیات انتقال کودکان  به مدت دوسال در فاصله ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰ اتفاق افتاد و حدود ده هزار کودک زیر هفده سال از آۀمان نازی و بخشهایی از اروپا که تحت اشغال آۀمان بود، به انگلیس فرستاده شدند. این عملیات در دست شبکه ای از داوطلبین یهودی در سراسر اروپا بود که به کمک حامیان مالی انگلیسی فرآیند این انتقال را به عهده گرفته بودند. برای این کودکان ویزاهای موقت صادر میشد و سپس خانواده های حامی سرپرستی کودکان کم سن و سال تر را میپذیرفتند و بزرگترها بهیتیم خانه ها فرستاده میشدند و به عنوان نیروی کار در جامعه حضور پیدا میکردند. بسیاری از این کودکان دیگر هزگر نتوانستند خانواده های خود را پیدا کنند. استوارت ایژن استیت، سخنگوی کمیسیون دعاوی جنگی یهودیان میگوید، این غرامت بسیار ناچیز و اقدامی نمادین است که در هشتادمین سالگرد عملیات انتقال کودکان به ۱۰۰۰ بازمانده تقدیم میشود. نیمی از این کودکان برای همیشه ساکن انگلستان شدند. ایژن استیت میگوید این کودکان دچار آسیبهای روانی سختی شدند و در شرایط پر از رنجی زندگی کردند. آ«ها هرگز نتوانستند زندگی معمول داشته باشند.