بازگشت مجسمه عیسای نوزاد بعد از نود سال به کلیسای مادر

مجسمه عیسای نوزاد بعد از نود سال که از دزدیده شدن آن گذشته است، امسال برای اولین بار در کلیسای نیوجرسی نصب شد.

به گزارش کلیسای کاتولیک «بانوی ما عزت ما» این مجسمه که در دهۀ ۳۰ میلادی دزدیده شده بوددر ماه مارس ۲۰۱۸ به صورت بسته بندی شده به این کلیسا ارسال شد. بی آنکه آدرس فرستنده داشته باشد. کشیش الکساندر سانتورا این بسته را قبل از گشودن به پلیس تحویل داده بود. بعد از تایید امن بودن بسته از ناحیه پلیس، معلوم شد که این مجسمه دزدیده شده است.

در این بسته یادداشتی با این مضمون وجود داشت:

L مادرم به من گفته بود وقتی ۱۲ ساله بوده، مجسمه عیسای نوزاد از کلیسای «بانوی ما، عزت ما» دزدیده شده است. معلوم نیست این مجسمه چگونه بخشی از میراث پدربزرگ من شد و نمیدانم چرا او این مجسمه را به کلیسا تحویل ندادند و در عوض هنگام ازدواج مادرم، این مجسمه را به او هدیه داد. بعد از فوت مادرم این مجسمه به من رسیده است و چون داستان دزدیده شدن آن را میدانم، تصمیم گرفته ام آن را به صاحب اصلیش برگردانم.

.”

کارشناسان اصالت این مجسمه را تایید کرده اند.