مجازات حبس ابد برای نماینده کنگره هند به اتهام مشارکت در قتل عام سیکها

یک عضو ارشد حزب کنگره هند به خاط نقشی که در کشتار دسته جمعی سیکها بعد از ترور اینیرا گاندی در سال ۱۹۸۴ داشت، به حبس ابد محکوم شد.

رهبر سیک ها میگوید آمار کشته شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی دولت هند میداند، بنا به آمار رسمی در کشتار ۱۹۸۴، دوهزار و هفتصد و سی و سی نفر قتل عام شدند.

کومار، نماینده کنگره هند، متهم است که رهبری کشتار سیکها را بعد از ترور نخست وزیر هند به عهده داشته است. یکی از شاهدان به کمیته بررسی خشونت علیه سیکها گفته است، کومار گروهی را تشکیل داده بود تا مطمئن شوند خانواده های سیک همه از بین رفته اند. آنها با خشونت درب خانه ها را میشکستند و افراد را میکشتند.
شاهدان کشتار ۸۴ به کمیته رسیدگی به پرونده قتل عام ۱۹۸۴ سیک ها گفته‌اند:  پلیس از ثبت این جنایات خودداری میکرد و با مهاجمان همکاری.

کومار اکنون ۷۳ ساله است. وی به همراه پنج نفر دیگر در ۲۰۱۰ به اتهام قتل عام محاکمه شد اما سه سال بعد از تمام اتهامات تبرئه شد.
این پرونده بار دیگر در دادگاه عالی هند گشوده شد و هفته گذشته حکم نهایی به محکومیت کومار و حبس ابد او قرار گرفت.