تاثیر برنامه های تلویزیونی بر افزایش جرائم دین ستیزانه در آمریکا

اف بی آی در ماه نوامبر گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد جرائم منبعث از نفرت پراکنی در سال ۲۰۱۸ هفده درصد افزایش داشته است و جرائمی که بر اساس نفرت دینی انجام شده ۲۳ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. از ۱۵۴۶ جرم گزارش شده، در ۲۰۱۷ جرائم مبتنی بر نفرت پراکنی دینی در ردیف دوم قرار گرفتند. بیشترین این جرائم علیه یهودیان و سیاهپوستان آ،ریقایی تبار بوده است. در این گزارش آمده است آمار نشان میدهد فضای جامعه در حال تقسیم شدن بین گروه های مختلف نژادی و مذهبی است و این باعث دامن زدن به جرائم نفذت پراکنانه خواهد شد. برخی از فعالان و رهبران دینی و اجتماعی در آمریکا بعد از انتشار این گزارش خواهان بررسی نقش رسانه ها و برنامه های تلویزیونی در دین زدایی و اثر آن بر افزایش جرائم شده اند. کشیش موری،پایه گذار لیگ مبارهز علیه دین ستیزی میگوید، محتوای دین ستیزانه کارتن های شرکت دیزنی با عث از بین رفتن اتحاد در جامعه میشود.

موری از فعالان مبارزه با اشکال مختلف تبعیض درجامعه آ»ریکاست و دکترای الهیات دارد.