HitlerJailed

زندانی شدن زوجی در انگلیس به دلیل نامگذاری فرزند خود به نام هیتلر

زوجی در انگلیس به دلیل نامگذاری فرزند خود به اسم هیتلر و شرکت در فعالیتهای گروه تروریستی نئونازیها به ده سال حبس محکوم شدند. آدام توماس، که پیش از این از نیروهای امنیتی شرکت آمازون بوده است به همراه همسرش، کلودیا پاتاتاس در دادگاه اعتراف کردند که هوادار افکار نژاد پرستانه و ضد یهود هستند و اقدامات هیتلر در یهودی ستیزی و نژاد پرستی را تایید میکنند. عکسهایی از این زوج به عنوان مدارک اتهام در دست است که نشان میدهد آنها لباسهای سفید نقابدار کوکلاس کلانها که از گروه های تروریست معتقد به برتری نژاد سفید بودند را بر تن خود و فرزندشان کرده اند.

احضار این افراد به دادگاه بعد از این صورت گرفت که دادستان بیرمنگام دریافت این  زوج نام فرزند خود را هیتلر گذاشته اند.
آدام در دادگاه گفته است او ستایشگر واقعی هیتلر است و از عقاید خود دست بر نخواهد داشت.

پلیس گفته است کودک این زوج برای سرپرستی به مرکزی مورد تایید دادگاه تحویل داده خواهد شد.

این زوج گفته اند آنها قصد داشته اند به پرتغال مهاجرت کنند، زیرا در پرتغال نامگذاری فرزندان به نام هیتلر جرم محسوب نمیشود. محاکمه این دو نفر هفت هفته  طول کشید؛ مدارک بسیاری مبنی بر فعالیت آنها برای آموزش شیوه های ترور به دست آمده است.