4992

دولت چین فعالیتهای مذهبی را در فضای مجازی محدودتر میکند

دولت چین پیش نویس قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن سخت گیریهای تازه ای برای آنچه «آشوب» مذهبی در فضای اینترنت می‌نامد اعمال کند. دولت چین میگوید فضای اینترنت به بستری برای ترویج غیرقانونی دین تبدیل شده است، و گروه های مذهبی غیر قانونی فعالیتهای دینی خود را به این فضا منتقل کرده اند.

بر اساس این قانون تمام سازمانهای مذهبی که خواهان به اشتراک گذاری مطالب دینی هستند باید از سازمانهای  استانی ناظر بر فعالیتهای مذهبی حوزه اداری خود کسب مجوز کنند. انتشار اطلاعات مذهبی خارج از ضوابط تعیین شده این سازمانها در فضای اینترنت اکیدا ممنوع است.

منتقدان میگویند این قانون در واقع برای ممانعت از تبلیغ مذهبی و فشار بیشتر بر پیروان ادیان مختلف در چین است.

دولت چین روی کاغذ حق فعالیتهای مذهبی را برای تمام شهروندان چینی به رسمیت شناخته است و پیروان این  پنج دین  یعنی بودایی، تائوئیسم، اسلام، پروتستان و کاتولیک آزادند تا فعالیتهای مذهبی خود را در چارچوب قوانین دینی مصوب دولت چین انجام دهند. اما در عمل محدودیتهای زیادی بر فعالیتهای مذهبی در این کشور اعمال میشود.

بر اساس پروتکل دینی دولت چین، هیچ یک از ادیان حق ندارند بر خلاف نظر رهبر کمونیست دولت نظری داشته باشند. دولت چین به طور تصادفی موبایل شهروندان مسلمان چین را بازرسی میکند و هر فردی که در گوشی همراه خود مطالب دینی داشته باشد که مورد تایید دولت چین نباشد را به زندان محکوم میکند. طبق قانون اخیرا تصویب شده نیز، مسلمانان حق ندارند از اسامی اسلامی برای  نامگذاری فرزندان تازه متلد خود استفاده کنند. همچنین استفاده از لباسهای خاص مذهبی و یا نمادهای مذهبی نیز ممنوع است. محاسن بلند مردان نیز به دلیل نشانۀ مسلمانی ممنوع است. سخت گیریهای مشابهی نیز بر مسیحیان و پیروان ادیان دیگر اعمال میشود