مسیحان ترامپ را با کوروش کبیر مقایسه نکنند

یک متاله مسیحی به پیروان کلیسای اونجلیک که از مهمترین حامیان مسیحی ترامپ هستند هشدار داده است. راجر ای السون در مقاله جدیدش خطاب به مسیحیان حامی ترامپ نوشته است: ترامپ در عرض کمتر از یک ثانیه به شما پشت خواهد کرد. وی گفته است ترامپ فردی مذهبی نیست و دستورالعمل مدیریتی او هم حمایت از مذهب نیست، حتی اگر هم باشد این دستورالعمل مطابق با قواعد جامعه مسیحی اونجلیک نیست.

اولسون که استاد الهیات در دانشگاه بایلور هم هست میگوید بسیاری از پیروان کلیسای اونجلیک ترامپ را فردی مسیحی و دیدندار نمیدانند. اما به او به چشم کوروش کبیر نگاه میکنند. در کتاب مقدس آمده است، کوروش پادشاه ایرانیان با اینکه یهودی نبود اما یهودیان را از اسارت نجات داد و معبد آنها در اورشلیم را بازسازی کرد.
وی افزود مسیحیان هم گمان میکنند ترامپ با اینکه دیندار و مومن نیست (مسیحی یا یهودی) اما وسیله ایست از جانب خدا که اونجلیک های آمریکایی و اسرائیلیها را حمایت کند.
اما اولسون به مسیحیان هشدار میدهد که به ترامپ اعتماد نکنند زیرا او جز قدرت و منافع خود به چیزی دیگر فر نمیکند. او میگوید پوشاندن لباس نجات دهنده بر قامت ترامپ شوخی خوش عاقبتی نیست.