5123

کارزار «مساجد برای همه» تلاش زنان مسلمان اسکاتلندی برای حضور بیشتر در مساجد

زنان مسلمان اسکاتلند در کارزاری که به تازگی راه انداخته اند خواهان مساوات بیشتر در استفاده از فضاهای عبادی مساجد و امکانات آن و همچنین فرصتهای برابر مدیریتی در اداره مساجد و مراسم مذهبی شده اند. این کارزار با نام «مساجد برای همه» به منظور تاکید بر اهمیت حضور زنان در امور دینی مساجد و اثرگذاری آنها در جامعه مسلمانان است. اعضای این کارزار میگویند تنها در یک چهارم مساجد اسکاتلند فضای مساوی بین زن و مرد تقسیم شده است و در بیشتر مساجد این فضا نابرابر است و معمولاً فضاهای بهتر ساختمان مساجد به مردان متعلق است. از سوی دیگر در هیچ مسجدی زنان از هیات امنا نسیتند و در سطوح مدیریتی مسجد حضور ندارند. زنان این کارزار میگویند مردان عامدانه و آگاهانه مانع ایجاد فرصتهای برابر در مساجد میشوند. زنان میگویند این نابرابری باعث دور شدن زنان از مساجد شده است.

در پیمایش اینترنتی کمپین مساجد برای همه دو سوم از شرکت گنندگان گفته اند که در مساجد محله خود نقشی ندارند و فضای مسجد به گونه ایست که از حضور زنان استقبال نمیشود. در این پیمایش از شرکت کنندگان پرسیده شده است آیا در مساجد محله آنان زنان برای نماز در مسجد حضور می یابند؟ آیا وقتی امام جماعت سخنرانی میند او را میبینند یا به او دسترسی دارند؟