643

اعتراض سیاستمدارن ایرلندی به پخش پوسترهای ضد کاتولیک در بلفاست

اخیراً در شهر بلفاست ایرلند پوستری در تعداد وسیع پخش شده است که خشم کلیسا و سیاستمداران ایرلندی را برانگیخته است. این پوستر عکس مغز انسان است که در قسمتهای مختلف آن شعارهایی توهین آمیز علیه پاپ و کلیسا و روحانیون کلیسا و سیاستمداران نوشته شده است. گراهام کریگ مشاور حزب اتحادیه دموکرات گفته است این پوستر ضد پروتستان و توهین امیز است.

شعارهای این پوستر به طور مشخص به جمعیت کاتولیک های شمال ایرلند اشاره دارد ظاهراً نشان دهنده طرز فکر پروتستانها درباره کلیسای کاتولیک است. کریک میگوید این شعارها «کلیشه‌» های پروتستانهاست و باید حذف شوند. چندین ساستمدار از احزاب مختلف خواستار برچیده شدن این پوسترها و پیگیری قضایی عاملان انتشار آن بوده اند.

برخی از این شعارها به اختلافات چندین قرنی بین کاتولیکها و پروتستانها اشاره دارد و برخی نیز مستقیم شخص پاپ و کلیسا را نشانه گرفته است. رنگهای این پوستر قرمز و سفید و آبی به نشانه رنگهای پرچم ایرلند شمالیست. پروتستانها برای نشان دادن وفاداری خود به حکومت انگلستان و نه جمهوری استقلال یافته ایرلند از این پرچم استفاده میکنند.