پیمایشی که میگوید اسکاتلند دیگر یک کشور مذهبی نیست

آمار پیمایش ۲۰۱۱ اسکاتلند حاکی از آن بود که درصد افرادی که دیگر خود را به کلیسا وفادار نمیدانند افزایش یافته است. ۳۶٫۷ درصد اسکاتلندیها سال ۲۰۱۱ اظهار کرده بودند که دیگر دیندار نیستند. این تعداد دزر سال ۲۰۰۱، ۲۸ درصد بود. پیمایش جدیدی که سال ۲۰۱۸ در این کشور انجام شده است نشان میدهد ۵۲ درصد از ازدواج های انجام شده در این شهر در دفاتر اسناد رسمی و به صورت مدنی انجام شده است نه در کلیسا و با حضور کشیش. . این پیمایش جدید توسط جامعۀ اومانیست اسکاتلند انجام شده است و نشان میدهد در سالهای اخیر تغییرات مذهبی و معنوی زیادی در اعتقادات اسکاتلندیها رخ داده است. در این پیمایش که با حضور هزار شرکت کننده انجام شد، ۵۹ درصد اعلام کردند پیرو هیچ دینی نیستند. از این تعداد ۶۲ درصد زن و ۵۵ درصد مرد بودند. ۵۱ درصد از شرکت کنندگان هم اعلام کردند به زندگی بعد از مرگ اعتقادی ندارند. ۶۰ درصد نیز گفته اند به حضور فرشتگان اعتقاد ندارند. ۶۷ درصد از شرکت کنندگان نیز منکر معجزات الهی شده اند. آقای مک ری مسئول انجام این پیمایش گفته است بر اساس این آمار کشور اسکاتلند را دیگر نمیتوان یک کشور دیدندار نامید. او به مسئولان کشور، نهاداه و سازمانها از جمله مدارس و بیمارستانها توصیه کرده است برنامه ریزیهای خود را دیگر بر اساس فرض دیدندار بودن جامعه اسکاتلند انجام ندهند و در نگاه خود به جامعه تجدید نظر کنند.