Depression Sadness Cry Crying Child Sad Grief

کمک مالی خواهران راهبه های مورمون به سازمانهای حامی کودکان قربانی آزار جنسی

رهبران زن کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین روز مبلغ پنجاه هزار دلار به مرکز عدالت برای کودکان هدیه کردند. کلیسای عیسی مسیح موضع قاطع و صریحی در مخالفت با آزار جنسی کودکان دارد و این مبلغ را نیز برای حمایت از حقوق کودکان قربانی به مرکز عدالت برای کودکان اهدا کرده است. این مرکز محیطی مناسب برای کودکان قربانی آزار جنسی فراهم آورده است و آخدمات رواندرمانگری در اختیار این کودکان و خانواده هایشان قرار میدهد . رهبران زن این کلیسا همچنین مبلغ ۲۵ هزار دلار نیز به سازمان بولیویاییها اختصاص داده اند. این موسسه نیز به قربانیان آزارهای جنسی کمک میکند. خواهر کریستین فراکو رییس انجمن راهبگان کلیسای عیسی مسیح، مقدسان واپسین روز در این زمینه گفت این معضل جامعه ماست و متاسفانه پای کلیسا نیز به این مساله حساس گاه به گاه کشیده میشود. این وظیفه ماست که با تمام توان به سازمانهایی که از کودکان و حقوقشان دفاع میکنند کمک کنیم و برای ارتقاء سطح آموزش خانواده ها و کودکان و جامعه تلاش کنیم. وی اظهار امیدواری کرد این کمکها به صورت نظامند و مرتب به سازمانهای فعال در زمینه حمایت از کودکان اعطا شود.