35022938776_358a493418_k

رئیس جمهور اسبق ایرلند خواهان غیرقانونی شدن مراسم غسل تعمید شد

مک آلیسه رئیس جمهور اسبق جمهوری ایرلند، غسل تعمید نوزادان در کلیسای کاتولیک را نقض حقوق اولیه انسانها نامید و گفت این آیین دینی تبدیل کردن کودکان بدون خواست خودشان به سربازان تمام وقت یک دین است که خودشان نقشی در پذیرفتن و انتخاب آن نداشته‌اند. خانم آلیسه که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور ایرلند بوده است، در مصاحبه ای با ایریش تایمز گفت: تحمیل یک دین و اجبارهای آن دین به یک نوزاد دو هفته‌ای نقض حقوق بشر است. آلیسه که اکنون در حال دفاع از رساله دکترای خود در رشته حقوق است در این باره افزود، در قدیم کاتولیکها نمیدانستند که میتوانند از دین خود ارج شوند و یا انتخاب دیگری برای زندگی داشته باشند، اما اکنون جهان تغییر کرده استو افراد حق دارند با آزادی تمام دین و مذهب خود را انتخاب کنند. آنها نباید به خاطر اعتقاد پدر و مادرانشان همیشه کاتولیک باشند. کلیسای کاتولیک میگوید غسل تعمید کردن کودکان به این معناست که آنها میتوانند بخت کاتولیک بودن را داشته باشند اما اگر دوست نداشتند میتوانند دین خود را تغییر دهند، اما آلیسه معتقد است این آزادی نیست، بلکه بهتر است کلیسا اجازه دهد کودکان قبل از تربیت شدن با اموزه های مسحی، زمانی که به حد تعقل رسیدند خودشان دین خود را انتخاب کنند.