freedom-2053281_640-600x400

تغییر قانون سربازی در کره جنوبی به نفع شاهدان یهوه

کره جنوبی با تغییر قانون خدمت سربازی در این کشورف دست به اقدامی تاریخی زد. بر اساس قانون سربازی که از قدیمیترین قوانین دولت مدرن کره است، از این پس حکم زندان برای افرادی که آ”اهانه با خدمت اجباری سربازی مخالفند، لغو خواهد شد. شاهدان یهوه از جمله اقلیتهای مذهبی مخالف خدمت اجباری سربازی هستند و هزاران نفر از آ«ها هم اکنون با ارجاع به قانون ممنوعیت مخالفت با خدمت سربازی در زندانهای کره جنوبی به سر میبرند. بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی کره، این افراد باید آزاد شوند. دادگاه میگوید حکم مجازات مخالفان از این جهت غیر قانونی است که هیچ راه جایگزینی برای انجام خدمت سربازی توسط مخالفان ارائه نمیدهد. قرار است دادگاه حکم آزادی مخالفان را صادر کند و جایپزنی برای موارد مشابه در آینده ارائه دهد.