بسیج شبکه صد میلیونی مسلمانان اندونزی برای کاهش آلاینده های پلاستیکی

دولت اندونزی اعلام کرده است به از سازمانهای بزرگ دینی این کشور- سازمان NU و محمدیه برای به راه انداختن یک شبکه صد میلیونی از دواطلبان محیط زیستی قصد دارد تبلیغات وسیعی را برای پاکسازی محیط زیست و کاهش مصرف پلاستیک در این کشور آغاز کند. اولین گام برای تحقق این هدف، آموزش رهبران دینی است تا در مساجد به مردم درباره لزوم کاهش مصرف پلاستیک هشدار دهند. این مبلغان مذهبی بهسراسر کشور عزام میشوند تا آموزشهای لازم محیط زیستی را به مردم ارائه دهند و درباره عواقب وخیم محیط زیستی مصرف بی رویه پلاستیک گفتگو کنند و استفاده از روشهای سنتی، مثل استفاده از کیسه های تهیه شده از بامبو و دیگر مواد طبیعی را یادآوری کنند.

فطری آریانی رئیس سازمانNU که سازمانی اسلامی با هدف آگاهی سازی از تغییرات آب و هوایی و فاجعه محیط زیستی است به گاردین گفت اندونزی دارای فرهنگی بومی برای حفاظت از محیط زیست بوده است که در سالهای اخیر و در جریان صنعتی سازی فراموش شده است. وی افزود ما در گذشته رابطه دوستانه ای با طبیعت داشتیم و از کیسه های سنتی استفاده میکردیم. ما از مردم میخواهیم که دوباره به عادتهای قدیم خود بازگردند و در مواجهه با طبیعت همان راهی را بروند که مادربزرگهای آ«ها میرفتند.

برنامه های زیست محیطی دیگر این سازمانهای اسلامی عبارت است از افزایش آگاهی عمومی نسبت به برنامه های بازیابی، آموزش دانش آموزان در مورد اکوسیستم و بازیابی مواد. این برنامه ها چندین سال است که در این سازم پیشگیری شده است و اکنون به یک پروژه وسیع ملی تبدیل خواهد شد.
اندونزی بعد از چین بزرگترین آلوده کننده طبیعت با مواد پلاستیکی به شمار می‌آید.