حذف «کفرگویی» از فهرست جرم در قانون ایرلند

وزیر عدالت و برابری ایرلند اعلام کرد این کشور قصد دارد در اکتبر سال جاری با برگزاری رفراندامی درباره حذف جرم کفرگویی از قانون اساسی این کشور تصمیم گیری کند.
دولت ایرلند لایحه ای به این منظور آماده کرده است که آن را ادامۀ اصلاحات قانون اساسی میداند. ماه گذشته ایرلندیها به قانونی شدن سقط جنین در این کشور رای دادند. قرار است رفراندوم حذف کفرگویی از جرائم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام شود. وزیر عدالت و برابری ایرلند میگوید این رشته از اصلاحات قانون اساسی برای تغییر چهرۀ محافظه کار ایرلند به عنوان یک کشور اروپایی لازم است. وی افزود برای بازیای اعتبار ایرلند، این تغییرات در قانون اساسی گام هایی اساسی هستند. با این تغییرات ما پیام مهمی به جهان میدهیم که این نوع قوانین جزء ارزشهای اساسی ایرلند نیستند.