4129

شکایت از کلیسا بر اساس قوانین جدید ولز جنوبی

بر اساس قانون جدید قضایی ولز جدید جنوبی، قربانیان آزارهای جنسی که در کودکی مورد تعرض قرار گرفته‌اند، میتوانند از کلیساها یا دیگر نهادهایی که در گذشته به آنها آسیب رسانده‌اند به دادگاه شکایت کنند.
مارک اسپیک من، دادستان ولز جنوبی روز یک شنبه گفت دولت موظف به برداشتن موانع قانونی است که مانع ازشکایت قربانیان این نوع آزارها می‌شد، وی گفته است عدالت باید حتی بعد از گذشت سالهای طولانی اجرا شود. وی این قوانین را اصلاحاتی واقعی در سیستم قضایی نامید که راهی جدید هرچند کوچک برای جبران آسیبهای روانی این افراد میگشاید.
بر اساس این قوانین نهادهای دیگر نیز نمی‌توانند خود را به بهانۀ اینکه کشیشهای آزارگر از کارمندان رسمی آنها نبوده‌اند، یا کشیشهای آزارگر به صورت داوطلب کار میکرده اند، خود را از این نوع پرونده‌ها کنار بکشند.
این قوانین روند رسیدگی به پرونده‌های سوء استفاده جنسی را معکوس کرده است. به این معنا که دیگر قربانی موظف به اثبات آزار صورت گرفته نیست، بلکه نهاد، موسسه یا کلیسای کتهم باید بتواند از اقادامات امنیتی خود برای حفظ امنیت افراد دفاع کند