texture-1493120_640

کشف قدیمی ترین انجیل مرقس جهان

جامعه تحقیقات مصر اخیزاً پاپیروسی یونانی را منتشر کرده که معتقد است قدیمی ترین . اولین بخش از انجیل مرقس است که تاریخ تقریر آن بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ بعد از میلاد است. تاریخ این دست نوشته‌ها از این جهت اهمیت دارد که در تفسیر دقیق‌تر آیات انچیل به کار می‌آید. نسخه‌های کشف شده متون مقدس معمولا با یکدیگر مقایسه می‌شوند و خطاهای ترجمه متون قبلی به این طریق اصلاح می‌شود. این پاپیروس منسوب با مرقس بسیار کوچک و در ابعاد ۴٫۴ در ۴ سانتیمتر است. مانند نسخه‌های قبلی این پاپیروس نیز متشکل از چندین نامه است. هر دو سمت این پاپیروس مکتوب است و این نشان دهندۀ این است که این پاپیروس بخشی از یک کتاب بوده است و نه یک کاغذ مجزا. جامعه تحقیقات مصر همچنین پایروس از انجیل متعلق به قرن سوم منتشر کرده است که صفحه سی ام کتاب است. این پاپیروسها بسیار کمیاب و دارای ارزش تاریخی بسیار هستند و از اولین نسخه‌های اناجیل مکتوب جهان به حساب می‌ایند. گفته میشود این اسناد در میان زباله های تاریخی مربوط به سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۰۶ کشف شده اند  کهحاوی متون کتاب مقدس، رسیدهای مالیاتی و چندین نامه هستند. همچنین در میان این اسناد یک قراداد مشخص درباره مسابقات کشتی پیدا شده است.  جامعه تحقیقات مصر میگوید تنها یک درصد از اسناد یافت شده را منتشر کرده است. این مواد تاریخی اکنون در موزه واشنگتن نگهداری میشوند.