2278216139_1bdfc5d51a_z-1

مخالفت کلیسای کاتولیک با نصب صلیب بر ساختمانهای دولتی باواریای آلمان

چندی پیش با پیگیریهای مارکوس سودر از اتحادیه مسیحیان سوسیالیست آلمان، در ایالت باواریا قانونی تصویب شد که تمام ادراات و سازمانهای دولتی موظف به نصب صلیب در ورودیهای خود هستند. این قانون که قرار است از اول ماه ژوئن اجرا شود، مخالفان زیادی دارد، ازجمله کلیسای کاتولیک آلمان. اما سودر میگوید ساکنان باواریا با این قانون موافقند، زیرا این اقدام را در مقابله با حضور پر رنگ مسلمانان در آلمان نوعی حفاظت از هویت دینی و فرهنگی خود میدانند. اگر چه مذهبدر آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی جایگاه برجسته ای ندارد اما نمادهای مذهبی در این کشور، به عنوان بخشی از فرهنگ با استقبال عمومی رو به روست و به راحتی فروش میرود. آلمان در سه سال گذشته درهای خود را به روی خیل عظیم مهاجرانی از کشورهای مسلمان گشوده است و همین امر باعث شده است محافظه کاران و احزاب جناح راست این سیاست را نوعی اسلمی سازی آلمان و از دست رفتن هویت مسیحی این کشور قلمداد کنند. باواریا از جمله ایالاتی است که در کل اروپا به داشتن هویت کاتولیک معروف است. بر اساس آمار ۵۰ درصد اهالی این ایالات کاتولیک هستند و ۱۹ درصد پروتستان و ۴ درصد ترکیب جمعیتی نیز مسلمان هستند. این آمار نشان میدهد که جمعیت ۷۰ درصدی کاتولیک ها در دهه هفتاد میلادی تا به امروز ۲۰ درصد کاهش داشته است.
گذشته از این ترکیب جمعتی، تمان رهبران و اسقفهای با نفوذ کلیسای کاتولیک با این قانون مخالفند و آن را فروکاستن یک نماد جهانی به نمادی محلی و سیاسی قلمداد میکنند.