رفراندوم سقط جنین ایرلند، زنگ هشداری برای کلیسای کاتولیک

دو اسقف ایرلندی در پی اعلام نتیجه رفراندوم سقط جنین اظهار داشتند این رای گیری نشان داد جامعه ایرلند بسیار تغییر کرده است و مردم ایرلند از کلیسا و آموزه‌های کلیسا فاصله زیادی گرفته‌اند.
امون مارتین، اسقف کبیر آرماگ و پیشوای کلیسای کاتولیک ایرلند گفت باید این اتفاق را به عنوان نشانۀ نقش حاشیه‌ای کلیسا در جامعه امروز ایرلند بدانیم و برای این وضعیت واقع بینانه هم اندیشی کنیم.
این در حالی است که پاپ فرانسیس درباره این رفراندوم سکوت کرده است. وی حتی در حساب توئیتر خود نیز به این رفراندوم که برای جهان مسیحیت اهمیت بسیار داشت، واکنش نشان نداده است. به گزارش گاردین سخنگوی واتیکان درخواست این روزنامه را برای اعلام موضع واتیکان درباره آزاد شدن حق سقط جنین در ایرلند نپذیرفته است
قرار بود پاپ فرانسیس ئر ظرف سه ماه آینده برای اولین بار به ایرلند سفر کند، این تصمیم اکنون در سایه طرد عمومی آموزه‌های کلیسای کاتولیک در ایرلند قرار گرفته است.
ایرلندیها هفته گذشته به قانونی شدن حق سقط جنین در این کشور رای دادند. از نظر کلیسای کاتولیک سقط جنین گناهی است که هرگز بخشیده نمیشود و کسی که مرتکب این گناه شود برای همیشه از رحمت خداوند محروم می ماند و حق ورود به کلیسا را نیز ندارد.