criminal-1577887_640-600x400

صد مردی که می خواهند ترامپ را ترور کنند

جیم بکر، کشیش مشهور آمریکایی که به خاطر عقاید آخرالزمانیش معروف است، ادعا کرده است حداقل صد مرد میشناسد که مصمم به کشتن ترامپ هستند. این کشیش که در مجالس وعظ خود در کلیسا، همواره دربارۀ پایان جهان هشدار میدهد در مصاحبه‌ای با مکگایر نویسنده کتاب ترامپوکالیپس (ترامپ آخرالزمانی) وی را متهم کرد که ترامپ را به درستی نشناخته است. مک گایر یش از این  ترامپ را به ویران کردن جهان متهم کرده بود و دولت او را اعلام جنگی به همه فرزانگان جهان  توصیف کرده بود. کشیش بکر اما معتقد است ترامپ قاضی آخرالزمان و منتقم جنایتکاران است و خودش هرگز دچار لغزش و جرمی نشده است. وی گفت وظیفه همه مسیحیان جهان است که از ترامپ حنمایت کنند، زیرا او برگزیده خداوند در کاخ سفید است. از آن طرف مک گایر به این سخنان بکر به سختی اعتراض کرد و ترامپ را انسان ریاکار و ضد اخلاقی دانست که بیشتر چهرۀ جنایتکاران را دارد نه ابرقهرمانان را. بکر اما اینطور ادامه داد که به واسطه سروشی غیبی خبردار شده است که صد مردبرای ترور کردن ترامپ قرارداد امضا کرده اند.