1659

مناقشه بر سر آزادیهای مذهبی مدارس دینی استرالیا

پیتر داتن وزیر امور داخلی استرالیا خواهان مرزبندی مشخص «آزادیهای مذهبی» شد از جمله آزادی مدارس مذهبی در اخراج معلمان همجنس گرا، حق والدین برای بیرون آوردن فرزندان خود از برنامه‌های آموزشی ضد همجنسگرایی، یا حق ثبت نام در مدارسی که به نظرشان از این جهات امن هستند.

رادنی کروم سخنگوی جامعه دگرباشان استرالیا از این نظر استقبال کرده است اما در ضمن نسبت به هر گونه تبعیض نظامند به نام مذهب نیز هشدار داده است.

این مناقشات در جامعه استرالیا بعد از آن بالا گرفت که مدارس مذهبی طی بخشنامه‌ای اعلام کردند حاضر به پذیرش دگرباشان جنسی در این مدارس نیستند.
فعالان مدنی استرالیا نیز از مرزبندی دقیق و تصویب قوانین شفاف و غیر تبعیض آمیز در این زمینه دفاع کرده‌اند و خواستار حق برابر هم برای مدارس مذهبی و هم برای دگرباشان شده‌اند، اما هنوز کسی نمیداند چگونه چنین تناقضی قابل اجراست.