sunset-925995_640

نود درصد آمریکائیها به وجود نیروی برتر در جهان اعتقاد دارند

 

آخرین پیمایش انجام شده از سوی موسسه پژوهشی PEW نشان میدهد یک سوم امریکائیها به نیروی برتر اعتقاد دارند و نه لزوماً به خدایی که در کتاب مقدس توصیف شده است. شرکت کنندگان در این پیمایش، نیروی متعالی یک اصطلاح آؤام بخش است. عده ای از این افراد، این نیروی متعالی را خدا می‌نامند و عده ای دیگر با القابی دیگر آن را توصیف میکنند. از میان  ۴۷۰۰ بزرگسال آمریکایی که در این پیمایش شرکت کردند، ۵۶ درصد معتقد به وجود خدایی هستند که در کتاب مقدس توصیف شده است. اعتقاد به اولوهیت در میان آمریکائیها بسیار رایج است حتی در میان کسانی که خود را پیرو هیچ دینی نمیدانند اعم از آگنوستیک ها و آتئیست ها و یا طیف دیگر خداناباوران که خود را «هیچکدام»  مینامند. شگفت آور اینکه ۷۲ درصد از «هیچ کدام» ها نیز به نیروی برتر معتقدند. در سطح تجربی، ۴۸ درصد از آمریکائیها معتقدند اراده خداوند یا نیروی برتر مسبب اتفاقاتی است که در زندگی برای آنها پیش می‌آید. ۸۰ درصد از آ»ریکائیها هم معتقدند که خداوند یا نیروی برتر حامی آنهاست و یا در زندگی به آ«ها یاری میرساند. دو سوم از شرکت کنندگان نیز معتقدند خداوند به آنها پاداش خواهد داد. در مقایسه تنها عده بسیار کمی خدا یا نیروی برتر را مجازت کننده و تنبیه گر توصیف کردند. ۶۰ ردصد آمریکائیها معتقدند که خداوند آ«ها را بر اساس اعمالشان قضاوت میکند و ۴۰ درصد نیز معتقدند در زندگی به خواست خداوند بخاطر اشتباهاتشان تنبیه شده اند.