people-3277563_640

تظاهرات گسترده دالیت‌های هند علیه بی عدالتی

هفتۀ گذشته شهرهای سراسر هند شاهد تظاهرات گسترده و آمیخته با خشونت در اعتراض به محدودتر شدن حقوق دالیت‌ها بود. دالیت‌ها یا نجس‌ها در نظام کاستی هند به پایین ترین طبقه اجتماعی و اقتصادی هندوها تعلق دارند. نظام کاستی به لحاظ تاریخی با هندوها مرتبط است. هر چند بر اساس مصوبه ۱۹۸۹ نظام کاستی در هند ملغی اعلام شد، اما در عمل خشونت‌ها و بی عدالتی‌های علیه کاست‌های فرودست پایان نیافت. در سال‌های گذشته بر میزان بی عدالتیها و تبعیضها علیه دالیتها افزوده شده است، بنا به گزارش سرویس اخبار ادیان، به بیش از نود درصد این جرایم رسیدگی نمی‌شود. اعضای گروه‌های فعال دالیت‌ها میگویند آنها نیاز به حمایت مخصوص دارند. امامعلوم نیست که دولت هند به خواسته‌های معترضین جامه عمل بپوشاند. بیش از دویست میلیون دالیت در هندوستان زندگی می‌کنند که شورش آنها می‌تواند بحرانی جدی برای دولت هندوستان به شمار آید.