download

فیلم ابر قهرمانی پلنگ سیاه، درباره دین به ما چه می‌آموزد؟

پلنگ سیاه تازه ترین اثر شرکت ماروِل کامیکس، فیلمی متفاوت از دیگر فیلم‌های ابرقهرمانی است. فیلم های ابرقهرمانی دربارۀ موضوعات الهام بخشی هستند که انسان‌های را به قویتر بودن، شجاع‌تر بودن، همنوع دوست تر بودن و وفاداری بیشتر فرا میخوانند. این نوع از فیلم‌ها همۀ آن ارزشهایی را که در جامعه انسانی خوب دانسته می‌شود بازتاب میدهند. به این معنا وقتی ادعا میشود کسی عمیقا فردی مذهبی است، به این معنا خواهد بود که بیش از دیگران به ارزشهای نیک و خیرخواهانۀ انسانی پایبند است. منتقدان میگویند فیلم پلنگ سیاه از این جهت ارزش توجه دارد هم برای بهبود اخلاق در سطح زندگی فردی هم برای انسانی تر شدن سازمان اجتماعی. این فیلم در ابتدای اکران خود رکوردار گیشه است و توانسته تحسین منتقدان و تماشاچیان را همزمان به دست آورد. این اولین بار است که همه قهرمانان  یک فیلم  سیاه پوست هستند. در این فیلم سه ایدئولوژی متفاوت ارائه شده و سه شخصیت مختلف به نمایندگی از این ایدئولوژیها ساخته و پرداخته شده اند. شاید بتوان گفت طرح این فیلم عبارت است از سه نوع رویکرد انزوا طلبانه، انتقام گیرانه، ذهن آگاهانه به مسائل. این سه رویکرد در قالب استان فیلم و با قهرمانان سیاه پوست این فیلم به خوبی تصویر شده است. آنچه این فیلم به متدینین می‌موزد امکان انتخاب از بین این سه رویکرد در مواجهه با مخالفان دین است. دینداران یا می توانند به کلی خود را از دیگران کنار بکشند و در قالب جمعیت های بسته خود زندگی کنند، یا میتوانند به نام امر مقدس جنگ های مذهبی راه اندازند و به تعقیب و آزار دینی بپردازند و یا میتوانند با جهان وارد تعامل شوند و نمونۀ رفتار خردورزانه و آگاهانه باشند. .