3332

زنان مسلمان دانشگاه سیدنی: زنان مسلمان نیاز به نجات دهنده ندارند

هفتۀ گذشته سمیناری با حضور دانشگاهیان مسلمان استرالیا در دانشگاه سیدنی با نام « عاملیت زنان مسلمان» برگزار شد، در این جلسه زنان مسلمان درباره تجربه زندگی خود در کشورهای غربی و شکل بازنمایی خود در رسانه‌های غالب غرب گفتگو و تبادل نظر کردند. آنچه در این سمینار بر آن تاکید شد زندگی متنوع و پیچیده زنان مسلمان بود که هرگز در رسانه‌ها بازتاب ندارد. بلکه در اکثر موارد زنان مسلمان یا به عنوان مخلوقاتی فاقد هرگونه عاملیت و برساخته منفعل نظام اجتماعی و ختنواده که صرفاً مطیع امر هستند بازنمایی میشوند، یا به صورت قربانیان بی نامی که نیاز به نجات دهنده دارند و ان نجات بخش در این گونه روایت ها از خود آن زن مهم تر است و برای برخی دیگر زنان مسلمان سوژه های دانشگاهی تحقیق و پژوهش هستند که با تئوریهای از پیش آماده باید آنها و زندگیشان را تحلیل کرد.
بنا بر آنچه در این سمینار مطرح شد، اکثر رویکردها به مساله زنان مسلمان، به گونه‌ایست که آنها را فاقد عاملیت و موجوداتی منفعل توصیف میکنند که اغلب هیچ صدایی ندارند و یا برای اینکه صدایشان شنیده شود نیاز به واسطه‌هایی دارند که به جای آنها صحبت کنند. در صورتی که این تصویر که از زن مسلمان در رسانه های کشورهای غربی نشان داده میشود تصویر تحریف شده از وضعیت امروز زنان مسلمان است.
ربکا سولنیت برگزار کننده این سمینار میگوید یکی از معضلات جدی زنان مسلمان این است که همه خودشان را درباره این موضع صاحبنظر میدانند، مثلاً سیاستمداری میانسال همه معضلات را در نحوه حجاب زنان میداند، روزنامه نگاری که با یک زن مسلمان مصاحبه کرده است در مقاله اش مینویسد همه زنان مسلمان سرکوب شده اند، و این در حالی است که برای اظهار نظر درباره هر موضوعی نیاز به دانش کافی و پژوهشیهای صحیح است.
هفتۀ گذشته سمیناری با حضور دانشگاهیان مسلمان استرالیا در دانشگاه سیدنی با نام « عاملیت زنان مسلمان» برگزار شد، در این جلسه زنان مسلمان درباره تجربه زندگی خود در کشورهای غربی و شکل بازنمایی خود در رسانه‌های غالب غرب گفتگو و تبادل نظر کردند. آنچه در این سمینار بر آن تاکید شد زندگی متنوع و پیچیده زنان مسلمان بود که هرگز در رسانه‌ها بازتاب ندارد. بلکه در اکثر موارد زنان مسلمان یا به صورت قربانیان منفعلی بازنمایی میوشند که نیاز به حامی دارند و یا به صورت
خانم سولنیت در این باره گفت زنان مسلمان خود صدای خویشتنند و میتوانند این صدا را به گوش همه برسانند. چیزی که ما به عنوان زن مسلمان خواهان آنیم این است که به جای ما سخن نگویند، سخن گفتن به جای ما شکلی از نادیده گرفتن و به حاشیه راندن است. ما از رسانه های میخواهیم کخ کمی سکوت کنند و به ما گوش دهند، به جای اینکه کلیشه ها و پیش فرضهای خود را مدام تکرار کنند. ما خود بهتر از هر کس دیگر میتوانیم دغدغه ها، آرزوها و ترسهای خود را صورتبندی کنیم. ما از شما میخواهیم سکوت کنید و به سخنان ما گوش دهید و بدون مداخله اجازه دهید راه خود را بسازیم.