یک فعال بین الادیانی سیک: عشق عامل اتحاد پیروان ادیان

والری کائور یکی از فعالان با تجربه در حوزه گفتگوهای بین الادیانی و یک وکیل حرفه ای، معتقد است عشق چیزی بیش از یک احساس شدید و غلیظ فردی است. وی میگوید عشق غیر از اینکه میتواند دو انسان را به هم پیوند دهد، توان تحقق عدالت اجتماعی را نیز دارد. وی نلسون ماندلا، مارتین لوتر کینگ و ماتما گاندی را نمونه بارز توان عشق در تحقق عدالت اجتماعی و تغییرات بنیادی در سطح اجتماع دانست. وی گفت این سه نفر از سوخت عشق برای بکار انداختن موتور جنبشهای اجتماعی استفاده کردند. وی از سیک های آ»ریکا خواسته است که در برابر خشونت هایی که علیه آنها انجام میشود از همین روش استفاده کنند و با عشق ورزی نه تنها مانع گسترش خشونت ها شوند بلکه خشونت طلبان را نیز خلع سلاح کنند. وی گفت سال ۲۰۱۷ سالی بود که دستور اجرایی ترامپ بی هیچ فکری صادر شد، سخت گیریها و محدودیت های زیادی به مسلمانان تحمیل شد، ایده دیوار کشی بین مرزها و جرائم نفرت پراکنانه فضا را بیش از پیش رادیکال کرده است. اما افرادی که نمیخواهند تسلیم این شرایط شوند و عدالت را همچون آؤمانی انسانی در نظر دارند، باید در این زمانه با سلاح عشق به مقابله با این حجم خشونت بروند. وی میگوید اگر پیروان ادیان در برابر این خشونت ها با عشق ورزیدن مقاومت نکنند، سرنوشت آمریکا تبدیل به کشوری پر از خشم و خشونت خواهد شد. کائور که از قربانیان خشونتهای بعد از یازده سپتامبر علیه مسلمانان است (به اشتباه، اسلام ستیزان نمیتوانند مسلمانان و سیک ها را از هم تفکیک نکند) فعالیت های صلح طلبانه خود را از همان زمان آغاز کرده است و اکنون در پی یجاد کمپینی فراگیر برای متحد کردن پیروان ادیان مختلف در برابر خشونت های اسلام ستیزان و دولت آمریکاست.