4000

عدم تسامح واتیکان با سوء استفاده گران جنسی، از ادعا تا واقعیت

پاپ فرانسیس در بازگشت از سفر آمریکای جنوبی به واتیکان، اظهار داشت که کلیسای واتیکان از مدتها قبل، یعنی از زمان بندیکت شانزدهم کوچکترین تسامحی در مورد سوء استفاده جنسی کشیشان از کودکان نداشته است. وی اظهار داشت که ادامه دهنده سیاست‌های پاپ قبلی بوده است و در عرض پنج سالی که در مقام رهبری کلیسای کاتولیک قرار داشته، حتی یک امضاء از سر ارفاق و تسامح در همکاری با افراد خاطی انجام نداده است. وی افزود در دوران تصدی خود ۲۵ درخواست بخشش از متهمین داشته است اما هیچ کدام از این تقاضاها اهمیت نداده است.
مخالفان میگویند این سخنان پاپ تنها کارکردی تبلیغاتی برای راضی نگه داشتن مردم را دارد، افرادی که باور میکنند پاپ تمام کشیشانی را که از کودکان سوء استفاده کرده‌اند، از مناصب خود برکنار کرده، اما در حقیقت این ادعاست و در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

طبق قوانین کلیسا سه راه برای ملغی کردن حکم خدمت یک کشیشی وجود دارد، نخست بنا به حکم دادگاه ویژه روحانیت، دوم ارائه درخواست یک اسقف به مجمع روحانیون کلیسا و سوم درخواست مجمع روحانیون کلیسا از شخص پاپ برای کناری فرد یا افراد.
منتقدان میگویند با توجه به این سه شیوه، پاپ فرانسیس تنها در موارد خاص میتواند نسبت به افراد اطی نرمش و تسامح نشان ندهد، تنها در صورتیکه مجمع کلیسا از وی بخواهد نظر صریح خود را درباره یک کشیش اعلام کن. و این بدین معناست که سلسله مراتب کلیسا با سوء استفاده گران جنسی برخورد مسامحه آمیزی داشته است.