3500

مناقشه پزشکی قانونی و جامعۀ یهودیان لندن بر سر اولویت صدور جواز دفن

رهبران یهودی خواستار استعفای رییس پزشکی قانونی لندن شدند، آنها می‌گویند جامعۀ یهودیان انگلیس از این مقام مسئول سلب اعتماد کرده‌اند،زیرا وی با تاخیر برای اجساد جواز کفن صادر می‌کند و این تاخیر در به خاک سپاری اجساد مومنان مکروه است.

هیات نمایندگان جامعۀ یهودی انگلیس به تازگی با خانم مری هسل، رئیس پزشکی قانونی در این باره دیدار کرده‌اند. خانم هسل پیش از این اظهار کرده بود وی برای هیچ جسدی حق ویژه قائل نیست، و دلایل مذهبی را در زمینه کار رسیدگی به اجساد در پزشکی قانونی قبول ندارد.

بر اساس آموزه‌های دین اسلام و مسیحیت، جسد باید در روز فوت و یا در کوتاهترین زمان ممکن به خاک سپرده شود. هر دو دین نیز با اقدامات تهاجمی مثل نمونه برداری از بافت جسد و یا کالبدشکافی مخالفند و تنها در شرایط استثنایی ممکن است حکم به این کار دهند.


هیات نمایندگان یهودی در این دیدار به دنبال قانع کردن پزشکی قانونی برای پس گرفتن پروتکل خاکسپاری مردگان بودند. آنها میگویند پزشکی قانونی باید قبول کند احکام مذهبی پیروان ادیان را به رسمیت بشناسد و اگر خانواده‌ای به دلایل مذهبی خواهان صدور جواز کسب خارج از نوبت است، با درخواست وی موافقت شود.