4664

پاپ فرانسیس درباره ترجمه «دعای پروردگار » تذکر داد

پاپ فرانسیس در سخنرانی اخیر خود در تلویزیون ایتالیا گفته است «کلمات دعای معمول کلیسای کاتولیک به زبان انگلیسی باید تغییر کند»، در یکی از بندهای این دعا آمده است، «ما رابه راه وسوه میفکن»

پاپ فرانسیس در تی وی ۲۰۰۰  ایتالیا در این باره گفت: او معتقد است این دعا باید تغییر کند، زیرا این خدا نیست که انسان‌ها را به گناه و وسوسه سوق می‌دهد. وی افزود، ترجمه انگلیسی این دعا صحیح نیست، زیرا از خدایی حرف میزند که سبب اغوا و وسوه است. وی گفت «این من هستم که سقوط میکنم؛ این خداوند نیست که مرا وسوسه میکند تا بعد شاهد سقوط من باشد.

 

فرانسیس افزود یک پدر هرگز چنین کاری نمیکند او به ما کمک میکند که دوباره بلند شویم. این شیطان است که ما را وسوسه میکند و به گناه سوق میدهد.  پاپ فرانسیس گفت کلیسای کاتولیک فرانسه این دعا را به اینصورت ترجمه کرده است » خداوندا مگذار که ما دچار وسوسه شویم». که میتوان ان را ترجمه ای صحیح و قابل قبول دانست.

اسقف یان پل، از متالهین پروتستان گفته است این سخنان پاپ سنت گراهای کلیسا را عصبی کرده است. وی افزود کلمه مورد مناقشه در زبان لاتین peiramos است که هم به معنای وسوسه شدن است و هم به معنای امتحان شدن. بنابراین در یک سطح سخنان پاپ درست است، اما وی در حوزۀ مسالئل الهیاتی منشاء شر نیز وارد شده است که باعث برانگیختن مباحثی در این زمینه شده است.