10722165254_9e1953a433_k

فرمان جدید دولت چین به مسیحیان: عکس رئیس جمهور را جایگزین شمایل مسیح کنید

دولت چین به تعددی از روستاهای مسیحی نشین استان ژیانگسی دستور داده است نمادهای مذهبی مسیحی را از دیوارهای روستا و خانه‌هایشان بردارند، بخصوص هیچ صلیبی نباید در روستا دیده شود و به جای آن عکس رئیس جمهور چین را بیاویزند.به نظر میرسد این فرمان بخشی از تبلیغات سیاسی دولت چین برای مردم ینشان دادن قدرت چین کمونیست حتی در میان مذهبیان است. بنا به گزارش رسانه‌های چینی برخی از مقامات رسمی حزب کمونیست اخیراً از تعدادی از روستاهای مسیحی نشین چین دیدار کرده اند. در نتیجه این تلاشها حدود ۶۰۰ خانواده نمادهای مذهبی را از خانه‌هایشان حذف کرده‌اند. و ۵۳ خانواده نیز عکس رئیس جمهور چین را به دیوار آویزان کرده‌اند. منتقدان میگویند این اقدامات برای بسط قدرت حزب کمونیست در تمام لایه های زندگی چینی‌هاست و دولت سعی دارد هیچ فضای خصوصی برای هیچ کس باقی نگذارد. ده درصد جمعیت یک میلیونی استان ژیانگسی مسیحی هستند. دولت چین برنامه‌ای برای فقر زدایی از روستاها تعریف کرده است که ساکنان مسیحی روستاهای ایالت ژیانگسی میگویند اگر شمایل عیسی مسیح را با تصویر رئیس جمهور جابجا نکنیم از این برنامه کمکی محروم خواهیم ماند.