transgenderflag

مذهب عامل اصلی تفاوت دیدگاه مردم آمریکا نسبت به فراجنسیتی‌ها

بر اساس پژوهش جدید موسسه PEW افکار عمومی آمریکا را می‌توان بر اساس دیدگاه مذهبی آنها نسبت به فراجنسیتی‌ها به دو موضع مشخص تقسیم کرد. بر این اساس ۶۳ درصد از مسیحیان آمریکا معتقدند جنسیت انسان هنگام تولد مشخص میشود. آنها میگویند هیچ وضعیت مرزی بین زن یا مرد بودن امکان پذیر نیست و انسانها یا زن متولد میشوند یا مرد. اما ۶۲ درصد از افرادی که خود را دیندار نمی‌دانند (لاادریون و آتئیستها)معتقدند جنسیت انسان لزوماً همان جنسیتی نیست که با آن به دنیا میآید و رسما در شناسنامه ثبت میشود. موسسه پژوهشی PEW همچنین آماری در مورد میزان پذیرش فراجنسیتیها در میان جامعه مذهبی ا»ریکا منتشر کرده است. بر اساس این داده‌ها ۶۱ درصد از سفید پوستان اونجلیک پروتستان معتقدند جامعه بیش از حد لازم فراجنسیتیها را در خود پذیرفته است. بر اساس نظرسنجی که PEW در تابستان ۲۰۱۶ انجام داد ۷۰ درصد از سفید پوستان کلیسای پروتستان معتقدند فراجنسیتی ها باید بر اساس جنسیت شناسنامه‌ای خود که در زمان تولد تعیین شده از سرویس‌های بهداشتی عمومی استفاده کنند. . اما در این میان تنها ۵۱ درصد از کاتولیک ها معتقدند که جنسیت لحظۀ تولد تعیین کننده جنسیت افراد است. ۴۶ درصد از جامعه آ»ریکا به طور کلی معتقدند که جنسیت ثبت شده در زمان تولد متفاوت از جنسیت روانی است که فرد برای خود قائل است.