25481514214_caf060e529_h-2

دیدار پاپ فرانسیس از قبرستان سربازان آمریکایی در رم

پاپ فرانسیس در روز «آمرزش ارواح» در قبرستان سربازان آمریکایی حاضر شد، وسخنانی پر از شفقت و احساس به مناسبت این روز ایراد کرد. قبرستان نتونو در ایتالیا محل دفن ۷۸۶۰ سرباز آمریکایی است که در جریان جنگ جهانی دوم و برای آزاد سازی رم از دست نازیها بین سالها ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ در ایتالیا کشته شدند. پاپ همچنین در محل آردیاتین نیز حاضر شد، آردیاتین محل قتل عام ۳۳۵ شهروند ایتالیایی است که نازیها به انتقام مرگ ۳۳ سرباز نازی به دست سربازان جبهه مقاومت کشتند. پاپ فرانسیس ضمن دیدار پر از احساس و اندوه در این قبرستان در دفتر بازدیدکنندگان نوشت: اینها میوه‌های جنگ است: نفرت، مرگ، خونخواهی و دشمنی، پرورداگار ما را ببخش. پاپ فرانسیس، بر دیگر برای صلح جهانی دعا کرد و علیه خشونت در تمام سطوح آن مواضع خود را بیان کرد. پاپ بر روی سنگ قبر سربازان آمریکایی شاخه های گا سفید قرار داد و برای کشته شدگان دعا خواند. در پایان، مراسم دعای جمعی برگزار شد. وی در پایان دعا از وضعیتفعلی جهان اظهار نگرانی کرد و گفت دنیا امروز بیش از گذشته آماده جنگ است و این همه جان عزی و جوانی که در طول جنگ هها بخصوص جنگ جهانی دوم از بین رفتند را به خاطر نمی آورد. وی گفت در زمانه ای که خطر جنگ هسته ای وجد دارد بر رهبران کلیسای کاتولیک و دیگر فرقه های مسیحی و رهبران ادیان دیگر است که از دولتها بخواهند در راه صلح حرکت کنند و راه را بر تنش و خشونت سد کنند.