Judge gavel, scales of justice and law books in court

اخراج قاضی کنتاکی به دلیل نپذیرفتن پرونده فرزند پذیری یک زوج همجنس‌گرا

یک قاضی کنتاکی که پیش از این به دلیل امتناع از استماع پروندۀ یک زوج هم جنس گرا برای پذیرفتن فرزند خوانده، به تیتر خبرها تبدیل شده بود، از کار خود برکنار شد.

به گزارش کمیسیون اجرایی قضات کنتاکی، در روز چهارشنبه، قاضی میچل نانس استعفنامه خود را به این کمیسیون تحویل داده است.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و گروه‌های دیگر شکایتی علیه این قاضی به دادگاه تحویل دادند، این قاضی به دلیل اعتقادات مذهبی خود از پذیرفتن پرونده این زوج همجنسگرا سر باز زده بود.

قاضی نانس در این باره گفته است وی به نماد ملی آمریکا در مخالفت با ازدواج همجنس گرایان تبدیل خواهد شد. وی پیش از این نیز از حکم قاضی فدرال مبنی به صدور عقدنامه مدنی زوج های همجنس‌گرا سرباز زده بود. لوئیز ویل، از اعضای کمپین حمایت از همجنس گرایان به هافینگتون پست گفت نانس ثابت کرده است که در مورد این مساله به هیچ وجه نمی‌تواند بی طرف باشد و اگر تمام زندگیش را از دست بدهد باز با هرچه مربوط به LGBT است مخالفت خواهد کرد.