3820

بدرفتاری با زندانیان مسلمان در بزرگترین زندان کوئینزلند استرالیا

انجمن اسلامی کوئینزلند علیه بدرفتاری، سوء استفاده، تحقیر و نقض حقوق اساسی زندانیان مسلمان در مرکز اصلاح و تربیت بریسبین از مسئولان این مرکز شکایت کرد.

این شورا در نامه ای که به مرکز خدمات اصلاحی کوئینزلند در ماه ژوئن ارائه داد نوشت دست کم در پنج مورد به زندانیان غیر مسلمان دستور داده شده است تا زندانیان مسلمان را مورد حمله فیزیکی قرار دهند. در این نامه آمده است که به عنوان مثال در یکی از موارد،زندانی مسلمان را وادار کرده اند در مقابل دیوار بایستد و یکی از نگهبان ها سر او را به دیوار کوبیده است تا او هشیاری خود را از دست بدهد. همچنین بر اساس این نامه ،مدیر مرکز اصلاح و تادیب آرتور گوری که بزرگ ترین زندان کوئینزلند محسوب می شود یک بار وارد یکی از سلول هایی شد که هشت زندانی مشغول اقامه نماز بودند و رییس زندان مدعی شد که آنها در حال انجام فعالیت تروریستی هستند و این غیر قابل تحمل است. شورای اسلامی کوئینزلند نوشت که زندانیان مسلمان تهدید شده بودند که اگر به نماز خواندن ادامه بدهند،شیر گاز به روی آنها باز می شود.

به گزارش سخنگوی شورای اسلامی کوئینزلند، به رغم همه شواهد، شکایات این شورا در دادگاه به دلیل آنچه ناکافی بودن مدارک و شواهد اثبات ادعا مطرح شده، ناموفق ماند و دادگاه از رسیدگی به این شکایت سرباز زد.