2560

«تک گوئیهای زنان محجبه» تئاتری درباره تجربه حجاب

در غرب، گفتگو درباره زنان محجبه اغلب متمرکز بر دو موضوع است: انفعال زنان مسلمان و اجبار آنها، و یا خداترسی و پارسایی. اما زنان مسلمان آمریکا با اجرای تئاتر «تک گوئیهایی زنان محجبه» نمایشی را به صحنه برده‌اند که زنان اروپایی مسلمان و زنان مسلمان مهاجر از سراسر جهان فرصت اجرا یا بیان تجربه خود از حجاب و دلایل محجبه بودنشان را در قالب مونولوگ و اجراهای متعدد تک نفره بیان میکنند. این نمایش بعد از اجرای موفقیت آمیز در آمریکا، هلند، ایرلند و اندونزی هفته آینده در تئاتر بوش لندن اجرا خواهد شد. سارا علا، زینت رحمان و دین مریسون نویسندگان و تهیه کنندگان این تئاتر هستند.
این نمایش شش بازیگر حرفه‌ای دارد که ۹ تک گویی را در سالن تئاتر بوش لندن درباره تجربه حجاب اجرا خواهند کرد. موضوع متفاوت این تئاتر و متن آن که با کلیشه های تکراری و خسته کننده غربیها درباره حجاب متفاوت است توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. زنان این تئاتر درباره خستگی از حجاب، یا اجباری بودن آن از سوی مذهب یا جامعه سخن نمیگویند آنها حجاب را آن گونه زیسته اند در قالب روایتی منسجم بیان میکنند. سارا علا در این باره میگوید هدف ما از اجرای این تئاتر این است که به مخاطبان غربی بگوییم زنان مسلمان نه الگوی خوبی هستند نه الگوی بدی. آنها انسانهایی هستند مثل بقیه انسانها و از شما میخخواهند با همان معیارهای اخلاقی که هر کس دیگری را قضاوت میکنید با آنها رو به رو شوید.