32350877356_3ece972044_z

پوست اندازی جامعه یهودیان ارتدوکس آمریکا

بر اساس پژوهشهای جدید یهودیان ارتدوکس آمریکایی از سنت ارتدوکسی خود فاصله گرفته‌اند. این تحقیق که برای اولین بار درباره انسجام جامعه یهودیان ارتدوکس آ»ریکا انجام گرفته نشان دهنده تکثر و تنوع در سبک و شیوه زندگی و اعتقادات یهودیان ارتدوکس آمریکاست. ارتدوکسها چهاردرصد جمعیت یهودیان آمریکا را تشکیل می‌دهند. برای مثال این تحقیق نشان میدهد که بسیاری از جوانان ارتدوکس یهودی با اسرائیل هیچ قرابتی احساس نمیکنند و خود را از اسرائیل جدا میدانند. برخی از آنها نیز خاخام شدن را حق زنان میدانند و با دستورات ارتدوکس درباره منع خاخام شدن زنان مخالفند. این پیمایش با نام «نمایی از یهودیان ارتدوکس مدرن آمریکا» از سوی موسسه تحقیقاتی نیشما انجام شده است. این پیمایش عمقی بزرگترین پیمایشی است که تا نون در میان جامعه یهودیان آمریکا صورت گرفته است. در این تحقیق ۴۰۰۰ یهودی ارتدوکس مدرن از تمام ایالات ا»ریکا شرکت داشتند. سوالات این پیمایش با تمرکز بر اعتقادات مذهبی و همچنین مفهوم معاصر ارتدوکس بودن از نظر یهودیان مدرن تنظیم شده است. علاوه بر این در این پژوهش نظر شرکت کنندگان درباره جنسیت، آموزش کودکان، موفقیت جامعه یهود، جنبه های مختلف شائول، ارتباط با اسرائیل و چالشهایی که جامعه یهود با آن مواجه است، پرسیده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد مسائل مالی بزرگترین مساله جامعه یهود است، آنها هزینه آموزش و پرورش در جامعه یهود را بسیار گران ارزیابی کرده‌اند. از طرفی ۵۳ درصد از جمعیت مدرن یهودیت ارتدوکس ا»ریکا خواهان نقش فعال زنان در سلسله مراتب دین یشده اندو ۳۰۸ درصد نیز گفته اند زنان باید بتوانند به مقام خاخامی برسند.